OPĆINA LOVAS

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

organizira i provodi

Likovni i Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

Registarski broj natječaja:72-19/LO-AU/NJN

Evidencijski broj nabave: 13/18

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Likovni i Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni natječaj za izradu idejnog rješenja: Spomen područje Minsko polje sa spomenikom i Interpretacijskim centrom u Lovasu.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Općina Lovas, Ul. Ante Starčevića 5, 32237 Lovas, OIB: 06939947940, Internetska adresa: http:// www.lovas.hr , koju zastupa načelnica Općine Lovas Tanja Cirba, dipl. novinarka; kontakt: opcina-lovas1@vk.htnet.hr, tel.br.: 032/525-096,

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Sumještanima poginulim u Domovinskom ratu Općina Lovas želi odati počast gradnjom spomenika i uređenjem bivšeg minskog polja u Lovasu. Projekt provodi Općina Lovas u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Natječaj se provodi zbog složenosti zadatka koji je u realizaciji podijeljen u tri faze u skladu s mogućnostima financiranja te zbog značaja događaja u Lovasu na nacionalnom nivou kojeg treba dostojanstveno zabilježiti u prostoru kao trajno sjećanje.

Projektom se predviđa u konačnosti:

 • 1. faza za realizaciju / izgradnja spomenika svim žrtvama u Domovinskom ratu s područja Općine Lovas i neposredno parterno uređenje

 • 2. faza za realizaciju / hortikultura i parterno uređenje na cjelokupnoj površini čestice te definiranje info točaka i postavljanje info tabli

 • 3. faza anketno / izgradnja zgrade Interpretacijskog centra

Parcela nekadašnjeg minskog polja je katastarska čestica k.č. 1715 k.o. Lovas u vlasništvu općine Lovas površine prema zemljišno knjižnom izvatku 16543 m2. Nalazi se na istočnoj granici sela Lovas uz prilaznu cestu Ulicu Josipa bana Jelačića (županijska cesta Ž-4174) sa njezine sjeverne strane.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju i prema faznosti izvođenja. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe:

 • kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd. 

 • studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd. 

 • umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću

 • umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Kao natjecatelji ili ponuditelji u natječaju ne mogu sudjelovat zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.

NATJEČAJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: natjecajlovas@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom ili osobnim preuzimanjem.

ROKOVI:

Početak natječaja: 7.2.2019., četvrtak

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 25.2.2019., ponedjeljak. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajlovas@gmail.com

Rok za davanje odgovora na pitanja: 4.3.2019., ponedjeljak. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 9.4.2019., utorak do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Društvo arhitekata Varaždin, Optujska 99, 42000 Varaždin s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Lovas“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

 1. Antonio Grgić, dipl.ing.arh.

Članovi ocjenjivačkog suda

 1. Tanja Cirba, načelnica općine Lovas, dipl. novinarka

 2. izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević, akademski kipar

 3. Momir Pavletić, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni krajobrazni arhitekt

 4. Marija Kolar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

 1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Stručna savjetnica

Zdenka Predrijevac, Konzervatorski odjel, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

NAGRADE:

Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 80.000,00 kn neto.

Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

1. nagrada

1

40.000,00 kn

2. nagrada

1

24.000,00 kn

3. nagrada

1

16.000,00 kn

UKUPNO380.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Natječajni radovi moraju biti usklađeni s Elaboratom natječaja.

Isključit će se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

 • Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima

 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima

 • Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst

 • Prostorna i oblikovna kvaliteta

 • Harmonija suvremenog izričaja s povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima

 • Racionalnost i ekonomičnost rješenja

 • Jednostavnost i ekonomičnost održavanja

 • Provedivost

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 1.600.000,00kn + PDV. Od tog iznosa:

 • 800.000,00 + PDV za izradu, transport i montažu spomenika i autorski honorar umjetnika koji izrađuje spomenik

 • 800.000,00 + PDV za parterno uređenje cijele parcele

Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja – zgrada Interpretacijskog centra, ni projekt vizualnih komunikacija odnosno dizajn sadržaja info tabli.

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14),a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD