Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (KLASA: 021-05/18-01/581; URBROJ: 2196/05-18-06, od 20. rujna 2018.), Odluke o pokretanju postupka prodaje cisterne u vlasništvu Općine Lovas (KLASA: 406-01/23-05/01, URBROJ: 2196-17-02-23-1 od 06. ožujka 2023. godine), i članka 49. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas dana 24. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju cisterne.