Temeljem Odluke župana Vukovarsko-srijemske županije o proglašenju prirodne nepogode od olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Lovas (KLASA: 320-12/21-01/04, URBROJ: 2196/1-07/8-21-2 od. 22. srpnja 2021. godine) nastale dana 18. srpnja 2021. godine, pozivaju se poljoprivrednici da prijave štetu na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima, nastalih kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Lovas.

Šteta se može prijaviti za sljedeće kulture:

kukuruz, suncokret, grožđe i maline.

Za prijavu štete potrebno je sa sobom ponijeti:

- osobnu iskaznicu

- OIB

- presliku Upisnika (naznačiti k.o. i k.č.)

- preslika žiro-računa.

Šteta se prijavljuje u uredu Općine Lovas, a zadnji rok za prijavu je 29. srpnja 2021. godine (četvrtak) do 13,00 sati.