Na temelju članka 12. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera na području Općine Lovas za 2022. godinu, donesenog na V. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovas, održanoj dana 17. prosinca 2021. god (KLASA: 021-05/21-01/07, URBROJ: 2196/05-01/21-04) i članka 49. Statuta Općine Lovas (,,Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 30. studenog 2022. godine objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja.

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.