JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja

Na temelju članka 11. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera na području Općine Lovas za 2024. godinu – Potpore novoosnovanim obiteljima, donesenog na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovas, održanoj dana 18. prosinca 2023. god (KLASA: 024-01/23-02/03, URBROJ: 2196-17-01-23-1) i članka 49. Statuta Općine Lovas (,,Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 13. lipnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja.

Dokumenti / Obrasci