JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja

Na temelju članka 11. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera na području Općine Lovas za 2023. godinu, donesenog na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovas, održanoj dana 12. prosinca 2022. god (KLASA: 024-01/22-02/07, URBROJ: 2196-17-01-22-03) i članka 49. Statuta Općine Lovas (,,Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 24. studenog 2023. godine objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja.