Na temelju članka 15. Programa potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2021. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 4a/21) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora u gospodarstvu i imenovanju Povjerenstva (KLASA: 302-01/21-01/1; URBROJ: 2196/05-02/21-2, od 22. ožujka 2021. godine), Općinska načelnica Općine Lovas objavljuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu

na području Općine Lovas za 2021. godinu

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2021. godinu su sljedeće mjere:

Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom se bavi,

Mjera 2. Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata,

Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje,

Mjera 4. Potpora za turističke programe/kapacitete.

Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Lovas za 2021. godinu, u razdjelu Potpora u gospodarstvu u iznosu od 150.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je do 30. studenog 2021. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentima u privitku.