Na temelju članka 15. Programa potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 14/22) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora u gospodarstvu i imenovanju Povjerenstva (KLASA: 302-01/22-01/1; URBROJ: 2196-17-02-22-2, od 05. srpnja 2022. godine), Općinska načelnica Općine Lovas objavljuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu

na području Općine Lovas za 2022. godinu

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2022. godinu su sljedeće mjere:

Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom se bavi,

Mjera 2. Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata,

Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje,

Mjera 4. Potpora za turističke programe/kapacitete.

Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Lovas za 2022. godinu, u razdjelu Potpora u gospodarstvu u iznosu od 148.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je do 30. studenog 2022. godine ili do utroška predviđenih sredstava.

Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentima u privitku.