Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lovas (KLASA: 406-01/21-01/01; URBROJ: 2196-17-01-22-01, od 14. lipnja 2022.) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 08. srpnja 2022. raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

Javni natječaj možete preuzeti u dokumentu u privitku.