Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ RH br. 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovas (Klasa: 372-03/20-01/01, Ur. broj: 2196/05-02-20-1, od 28. veljače 2020.) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 09. lipnja 2020. raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovas, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“.

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.