Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (klasa: 320-02/18-01/08; Ur.broj: 2196/05-18-01, od 30. studenog 2018.), članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine RH“ br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 50. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13) načelnica Općine Lovas dana, 14. svibnja 2019. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

I.

Predmet ovoga natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lovas, kako slijedi:

- k.č. br. 815, k.o. Lovas, oranica Staro selo, ukupne površine 0,8571 ha (8571 m2), početna cijena 672,83 kn,

- k.č. br. 2159, k.o. Lovas, vinograd Orlinac, ukupne površine 0,1341 ha (1341 m2), početna cijena 105,27 kn.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, uvid se može izvršiti osobnim dolaskom u ured Općine Lovas na adresi: Lovas, A. Starčevića 5, od 14. – 21. svibnja 2019. godine, od 09,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na tel: 032/525-096 ili osobnim dolaskom u ured Općine.

II.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Lovas koje je predmet ovog Javnog natječaja daje se u zakup za poljoprivrednu proizvodnju na rok od 5 godina.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja i ukupne ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze. Pored ugovorene cijene zakupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Jedan ponuditelj se može natjecati za obje katastarske čestice, ali ponudu mora podnijeti za svako zemljište posebno.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satu primitka ponude navedenom na prijemnom štambilju.

III.

Zakup se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine za ponudu, u iznosu početne cijene, u korist računa Općine Lovas na žiro-račun: IBAN HR0425000091823900009, model HR68, poziv na broj 7722-OIB ponuditelja, opis plaćanja: Jamčevina za poljoprivredno zemljište.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od osam (8) dana od dostave pisane obavijesti o ishodu zakupa. Izabranom ponuditelju, koji će s Načelnicom Općine Lovas sklopiti ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u godišnju zakupninu.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od zakupa poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

IV.

Pisana ponuda mora sadržavati slijedeće:

  • podatke o ponuditelju: Ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, adresu, OIB i JMBG za fizičke osobe, OIB i MB za pravne osobe, telefonski kontakt,
  • presliku osobne iskaznice, za obrtnike i presliku obrtnice, za pravne osobe i presliku izvoda iz sudskog registra,
  • presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • broj računa za povrat jamčevine (IBAN),
  • broj katastarske čestice,
  • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene godišnje zakupnine, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u propisanom iznosu,
  • potvrdu Općine Lovas da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Lovas,
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana računajući od dana početka postupka natječaja.

V.

Ponude na Javni natječaj se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lovas – ne otvaraj“, a predaju se putem pošte ili neposrednom predajom.

Adresa za dostavu ponuda: Općina Lovas, A. Starčevića 5, 32237 Lovas

U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u uredu Općine Lovas unutar natječajnog roka od osam (8) dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči Općine Lovas i web stranici Općine Lovas: www.lovas.hr ili koje će poštom biti dostavljene Općini Lovas unutar predviđenog roka do 15,30 sati. Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon utvrđenog roka smatrat će se zakašnjelima.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene i ponude fizičkih ili pravnih osoba koje imaju dugovanja prema Proračunu Općine Lovas ili Proračunu Republike Hrvatske po bilo kojem osnovu neće se uzimati u razmatranje. Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponude vratit će se neotvorene ponuditelju.

VI.

Otvaranje ponuda nije javno.

Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Općinskom vijeću radi donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

Općina Lovas zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od zaprimljenih ponuda.

VII.

Ponuditelj čija je ponuda odabrana dužan je uplatiti cjelokupni utvrđeni iznos u korist Općine Lovas, na žiro-račun IBAN HR0425000091823900009, model HR68, poziv na broj 7722-OIB ponuditelja, opis plaćanja: Zakupnina poljoprivrednog zemljišta, najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati, s istim zaključiti ugovor o zakupu.

Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne uplati utvrđeni iznos u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u predviđenom roku, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te u tom slučaju Općina Lovas zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o zakupu sljedećem najpovoljnijem ponuditelju s utvrđene liste.

Klasa: 320-02/18-01/08

Ur.broj: 2196/05-19-02

Lovas, 14. svibnja 2019.

Načelnica Općine Lovas
Tanja Cirba, dipl. novinar