Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (KLASA: 320-01/22-02/05, URBROJ: 2196-17-01-22-1 od 14. lipnja 2022. godine), članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas, dana 08. srpnja 2022. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

Javni natječaj i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentu u priviku.