Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas, KLASA: 024-01/23-02/02, URBROJ: 2196-17-01-23-1, od 31.05.2023. godine (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 10/23) Općina Lovas dana 14.06.2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni "Lovas" i to k.č. br. 1776/14 k.o. Lovas – površina 7070m2.