Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), sukladno Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/21) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 17/20), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas na radno mjesto: referent – komunalni i poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • četverogodišnja srednja stručna sprema gimnazijskog, ekonomskog, upravnog, tehničkog, građevinskog, poljoprivrednog ili drugog odgovarajućeg smjera;
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
  • položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto;
  • položen vozački ispit B kategorije;
  • poznavanje rada na računalu.

Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: OPĆINALOVAS, Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, s naznakom „Za javni natječaj – komunalni i poljoprivredni redar“.

Javni natječaj za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.