Na temelju članka 22. stavka 1., točke 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas (Klasa: 363-01/19-01/01, Ur.broj: 2196/05-19-1), te članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas objavljuje: JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Lovas.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA LOVAS, ANTE STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS

neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom

„Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova – ne otvaraj“

Rok za dostavu ponuda je do 19. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.