RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2188/1-19-1

Tovarnik, 5. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 7. i 8. Sporazuma o osnivanju Ustanove – Razvojne agencije TINTL od 15. rujna 2017. godine i članka 19. stavka 2., članka 21. stavka 2, stavka 3 i stavka 4 i članka 23. stavka 1. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije TINTL objavljenog 30.10.2018. na oglasnoj ploči Razvojne agencije TINTL, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije TINTL KLASA: 080-01/19-01/01, URBROJ: 2188/1-16-19-1 od 26. veljače 2019. godine, Upravno vijeće javne ustanove Razvojne agencije TINTL raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA RAZVOJNE AGENCIJE TINTL

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili iskustva u struci,
 • iskustvo u rukovođenju i timskom radu,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje javnom ustanovom,
 • iskustvo u izradi i provedbi projekata
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office).
 • vozačku dozvolu B kategorije

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi: presliku svjedodžbe/diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac se može preuzeti na web-stranici www.lovas.hr ili u uredu Općine Lovas).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), čl. 48 F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 154/14 i 39/18), dužan se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. A kandidat koji se poziva na to pravo, dužan je dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017). Više o prednosti zapošljavanja i potrebnim dokazima na stranicama Ministarstva branitelja, tj. na sljedećim linkovima:

uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici https://www.lovas.hr/ dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata na provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas, s obveznom naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA RA TINTL – NE OTVARAJ“.

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

Predsjednik Upravnog vijeća