Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-01/23-02/01, URBROJ: 2196-17-01-23-1 od 27. ožujka 2023. godine), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora u vlasništvu Općine Lovas na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2196/05-18-1 od 05. siječnja 2018. godine) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas dana, 05. svibnja 2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20. svibnja 2023. godine.

Javni natječaj i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku: