Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora u vlasništvu Općine Lovas na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-01/22-01/02, URBROJ: 2196-17-01-22-1 od 24. ožujka 2022. godine) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO.

Ponuda sa prilozima dostavlja se do 06. svibnja 2022. godine, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom:

„NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama na području

Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro“.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.