Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora u vlasništvu Općine Lovas na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (Klasa: 372-03/18-01/01, Ur.broj: 2196/05-18-1 od 05. siječnja 2018. godine) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13), načelnica Općine Lovas raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovas, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom: 

„NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području

Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro“.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.