Dvadesetog ožujka održana je dvadeset i treća sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas. Sjednicu je
otvorio predsjednik Stjepan Milas predloživši opsežan dnevni red. Budući da se radi o prvoj sjednici
ove godine, usvojena su brojna izvješća o radu u protekloj godini i to: izvješće o provedbi socijalnog
programa, demografskih mjera, utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH, zatim primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjera za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu, javnih potreba u športu, javnih potreba u
kulturi, kao i o utrošenim sredstvima za financiranje rada udruga na području Općine Lovas. Općinska
načelnica podnijela je, sukladno obvezi, izvješće o svom šestomjesečnom radu, kao i o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom. Usvojen je i prijedlog novog pravilnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave te izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu. Na kraju sjednice, općinska načelnica izlagala je o
trenutnim aktivnostima i projektima Općine Lovas.
T. Cirba