Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2196-17-02-22-2 28. rujna 2022. godine) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Lovas raspisuje JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Tekst Javnog natječaja s potrebnom dokumentacijom i uvjetima za prijavu možete pronaći u privitku.