Tablica ustrojstva

Tanja Cirba, dipl. novinar
načelnica

Stjepan Milas
predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Mađarević
zamjenik predsjednika Općinskog vijeća

Mirka Latas, mag.oec.
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Ivana Conjar
referent za računovodstvo

Andrijana Bistrović
referent za administrativne poslove

Damir Mlađen
referent - komunalni i poljoprivredni redar

Antun Peričić
Milan Turkalj
Miroslav Peričić

djelatnici komunalnog pogona