skip

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE LOVAS ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prijedlog Odluke o zamjeni vlasništva za k.č. br. 161/1 i k.č. br. 161/3 u k.o. Opatovac

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu projekta rekonstrukcije potpornog zida u ul. K. Tomislava i ul. S. Radića u Lovasu

Prijedlog Odluke o financiranju plaće provoditelja Programa predškole u Osnovnoj školi „Lovas“

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa XXII Miholjskih dana Općine Lovas 2019. godine

Prijedlog Odluke o kupovini stambenog objekta – obiteljske kuće

Prijedlog izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Lovas za razdoblje 01.01-30.06.2019.

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lovas za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine

Informiranje javnosti - Poslovna zgrada za uzgoj ribe s pratećim sadržajem izgradit će se na k.č.br. 177614 u k.o. Lovas

Zatvorena savjetovanja

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lovas

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava načelnika Općine Lovas

PRIJEDLOG PROGRAMA DEMOGRAFSKIH I PRONATALITETNIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA 2019. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE - PRIKUPLJANJE OTPADA

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Top