Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas

  Općinsko vijeće Općine Lovas, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas.

  Prijedlog kandidata dostavlja se u pisanom obliku na propisanom obrascu (Prijavnica br. 1 ili Prijavnica br. 2).

  Obrazac prijavnice može se podignuti u uredu Općine Lovas ili u privitku.

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 20. ožujka 2020. godine, za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku i intervju): 10. travnja 2020. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, Ulica Ante Starčevića 5.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu

 • OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 74/10 i 125/14) te članka 50. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13) načelnica Općine Lovas dana, 20. ožujka 2020. godine objavljuje: OGLAS

  za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice.

  Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: OPĆINALOVAS, Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, s naznakom „Prijava na oglas zaprijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela“.

  Potrebnu dokumentaciju možete pronaći u dokumentima u nastavku:

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 14. veljače 2020. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku): 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

 • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

  Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora u vlasništvu Općine Lovas na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (Klasa: 372-03/18-01/01, Ur.broj: 2196/05-18-1 od 05. siječnja 2018. godine) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13), načelnica Općine Lovas raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO.

  Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovas, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom: 

  „NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ

  za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području

  Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro“.

  Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

 • OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 74/10 i 125/14) te članka 50. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13) načelnica Općine Lovas dana, 14. veljače 2020. objavljuje:

  OGLAS

  za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, uz probni rad od dva mjeseca.

  Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
  • jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima upravljanja upravnim tijelima organizacijske i kvalifikacijske vještine
  • ukoliko se na oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja na radno mjesto može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje
  • položen državni stručni ispit
  • organizacijske sposobnosti
  • komunikacijske vještine
  • poznavanje rada na računalu.

  Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (članak 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

  Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

  Uz prijavu na javni natječaj treba priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi: presliku svjedodžbe/diplome,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika uvjerenja (ukoliko su kandidati položili državni ispit),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
  • preslika ugovora o radu ili rješenja o prijmu ili rješenja o rasporedu ili preslika potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući radno-pravni akt kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),
  • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javn/e objave podataka.

  Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Tekst izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Općine Lovas.

  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

  Kandidat koji ima pravo prednosti prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu temeljem kojeg ostvaruje to pravo.

  Na web stranici Općine Lovas www.lovas.hr bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

  Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: OPĆINALOVAS, Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, s naznakom „Prijava na oglas zaprijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela“.

  O rezultatima javnog natječaja, kandidati će biti obaviješten u zakonskom roku. Na web stranici Općine Lovas www.lovas.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovas, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

  Načelnica Općine Lovas

  Tanja Cirba, dipl. novinar

  Klasa: 112-03/20-01/01

  Ur.broj: 2196/05-02-20-1

  Lovas, 14. veljače 2020.

 • JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA ZA OBITELJI S PETORO ILI VIŠE MALODOBNE DJECE

  Načelnica Općine Lovas objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja za obitelji s petoro ili više malodobne djece.

 • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore novoosnovanim obiteljima

Na početak stranice