Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VOZAČA GOSPODARSKIH VOZILA - BAGERIST

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJ PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: MLADI U POLJOPRIVREDI - BUDUĆNOST

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 30. rujna 2019. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: MLADI U POLJOPRIVREDI - BUDUĆNOST na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku): 15. listopada 2019. godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

  Nakon pismenog testiranja održat će se intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodovanja na testiranju.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

 • JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

  Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2019./2020. (Klasa: 022-06/19-01/73, Ur.broj: 2196/05-19-01 od 03. listopada 2019.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2019./2020.

 • Javni poziv za osnovnoškolce i srednjoškolce s područja Općine Lovas

  Načelnica Općine Lovas objavljuje Javni poziv za srednjoškolce s područja Općine Lovas koji su u prethodnoj školskoj godini 2018/2019. postigli odličan uspjeh i osnovnoškolske koji su u prethodnoj godini postigli uspjeh s prosjekom 5,0. Tekst Javnog poziva i Prijavnica su u prilogu.

 • POZIV NA PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA ZA PRIPREMU I PROVEDVU PROJEKATA U RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL

  Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika i zamjenika ravnatelja za pripremu i provedbu projekata u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

  Detaljnije u dokumentu u privitku.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 • POZIV NA PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE U RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL

  Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne i opće poslove u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

  Detaljnije u dokumentu u privitku.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 • Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA za pripremu i provedbu projekata u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  A.G. MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK

  KLASA: 112-02/19-01/02

  URBROJ: 2188/1-19-2

  Tovarnik, 21. kolovoza 2019. godine

  Na temelju članka 25. Statuta Razvojne Agencije TINTL te članka 6. Pravilnika rada Razvojne agencije TINTL, Razvojna agencija TINTL zastupana po ravnatelju Mladenu Markešiću raspisuje sljedeći:

  NATJEČAJ

  za izbor i prijam

  Zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA za pripremu i provedbu projekata u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme. 

  Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17)

  Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

  - preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti, 

  - dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

  - aktivno znanje engleskog jezika,

  - poznavanje rada na osobnom računalu,

  - vozačka dozvola B kategorije.

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  - životopis,

  - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

  - dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

  - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

  - izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka. 

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

  Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:

  - Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas

  - pisana zamolba putem pošte preporučeno ili osobno s obveznom naznakom predmeta: 

   (Ime i prezime kandidata) - Prijava na natječaj za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA za pripremu i provedbu projekata- Razvojna agencija TINTL

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

  gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

  S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

  Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja. 

  Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici www.lovas.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

  Ravnatelj Razvojne Agencije TINTL

  Mladen Markešić, struč.spec.oec.

 • Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA za pravne i opće poslove u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  A.G. MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK

  KLASA: 112-02/19-01/03

  URBROJ: 2188/1-19-2

  Tovarnik, 21. kolovoza 2019. godine

  Na temelju članka 25. Statuta Razvojne Agencije TINTL te članka 6. Pravilnika rada Razvojne agencije TINTL, Razvojna agencija TINTL zastupana po ravnatelju Mladenu Markešiću raspisuje sljedeći: 

  NATJEČAJ

  za izbor i prijam

  Zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA za pravne i opće poslove u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme. 

  Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17)

  Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

  - preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 

  - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

  - aktivno znanje engleskog jezika,

  - poznavanje rada na osobnom računalu,

  - vozačka dozvola B kategorije.

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  - životopis,

  - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

  - dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

  - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

  - izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka. 

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

  Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:

  - Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas,

  - pisana zamolba putem pošte preporučeno ili osobno s obveznom naznakom predmeta: 

   (Ime i prezime kandidata) - Prijava na natječaj za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA za pravne i opće poslove- Razvojna agencija TINTL

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

  gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

  S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

  Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja. 

  Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici www.lovas.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata. 

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

  Ravnatelj Razvojne Agencije TINTL

  Mladen Markešić, struč.spec.oec.

Na vrh stranice