Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • JAVNI NATJEČAJ - BAGERIST/ICA

  Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je javni natječaj Općine Lovas za prijam u službu na radno mjesto vozača gospodarskih vozila - bagerist u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.


  Cijeli tekst natječaja s uvjetima i rokovima za prijavu možete pronaći na poveznici:


  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=101649818

 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VOZAČA GOSPODARSKIH VOZILA - BAGERIST

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA RAZVOJNE AGENCIJE

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  Povjerenstvo za provedbu natječaja

  KLASA: 112-01/19-01/01

  URBROJ: 2188/1-19-2

  Tovarnik, 18. lipnja 2019. godine

  Na temelju članka 7. i 8. Sporazuma o osnivanju Ustanove – Razvojne agencije TINTL od 15. rujna 2017. godine i članka 19. stavka 2., članka 21. stavka 2, stavka 3 i stavka 4 i članka 23. stavka 1. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije TINTL objavljenog 30.10.2018. na oglasnoj ploči Razvojne agencije TINTL, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije TINTL KLASA: 080-01/19-01/01, URBROJ: 2188/1-16-19-1 od 26. veljače 2019. godine, povjerenstvo za provedbu "Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije TINTL dana 18. lipnja 2019.g. objavljuje

  POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju može pristupiti kandidat:

  1) Mladen Markešić, Lovas

  II. Provjera znanja i sposobnosti provest će se dana 26. lipnja 2019.g. (srijeda) u 9h sati u Općinskoj vijećnici Općine Lovas, A. Starčevića 5, Lovas.

   Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

  III. Ukoliko kandidat zadovolji na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, sa kandidatom će se provesti intervju.

  Predsjednica povjerenstva

  Mirka Latas

 • Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije TINTL

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  KLASA: 112-01/19-01/01

  URBROJ: 2188/1-19-1

  Tovarnik, 5. lipnja 2019. godine

  Na temelju članka 7. i 8. Sporazuma o osnivanju Ustanove – Razvojne agencije TINTL od 15. rujna 2017. godine i članka 19. stavka 2., članka 21. stavka 2, stavka 3 i stavka 4 i članka 23. stavka 1. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije TINTL objavljenog 30.10.2018. na oglasnoj ploči Razvojne agencije TINTL, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije TINTL KLASA: 080-01/19-01/01, URBROJ: 2188/1-16-19-1 od 26. veljače 2019. godine, Upravno vijeće javne ustanove Razvojne agencije TINTL raspisuje,

  JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA RAZVOJNE AGENCIJE TINTL

  Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti,
  • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili iskustva u struci,
  • iskustvo u rukovođenju i timskom radu,
  • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje javnom ustanovom,
  • iskustvo u izradi i provedbi projekata
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office).
  • vozačku dozvolu B kategorije

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi: presliku svjedodžbe/diplome,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
  • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
  • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac se može preuzeti na web-stranici www.lovas.hr ili u uredu Općine Lovas).

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), čl. 48 F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 154/14 i 39/18), dužan se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. A kandidat koji se poziva na to pravo, dužan je dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017). Više o prednosti zapošljavanja i potrebnim dokazima na stranicama Ministarstva branitelja, tj. na sljedećim linkovima:

  uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

  gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

  Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

  Na web stranici https://www.lovas.hr/ dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata na provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Prijave sa prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas, s obveznom naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA RA TINTL – NE OTVARAJ“.

  Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  Predsjednik Upravnog vijeća

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (klasa: 320-02/18-01/08; Ur.broj: 2196/05-18-01, od 30. studenog 2018.), članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine RH“ br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 50. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13) načelnica Općine Lovas dana, 14. svibnja 2019. raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  I.

  Predmet ovoga natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lovas, kako slijedi:

  - k.č. br. 815, k.o. Lovas, oranica Staro selo, ukupne površine 0,8571 ha (8571 m2), početna cijena 672,83 kn,

  - k.č. br. 2159, k.o. Lovas, vinograd Orlinac, ukupne površine 0,1341 ha (1341 m2), početna cijena 105,27 kn.

  Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, uvid se može izvršiti osobnim dolaskom u ured Općine Lovas na adresi: Lovas, A. Starčevića 5, od 14. – 21. svibnja 2019. godine, od 09,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na tel: 032/525-096 ili osobnim dolaskom u ured Općine.

  II.

  Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Lovas koje je predmet ovog Javnog natječaja daje se u zakup za poljoprivrednu proizvodnju na rok od 5 godina.

  Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja i ukupne ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze. Pored ugovorene cijene zakupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

  Jedan ponuditelj se može natjecati za obje katastarske čestice, ali ponudu mora podnijeti za svako zemljište posebno.

  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satu primitka ponude navedenom na prijemnom štambilju.

  III.

  Zakup se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine za ponudu, u iznosu početne cijene, u korist računa Općine Lovas na žiro-račun: IBAN HR0425000091823900009, model HR68, poziv na broj 7722-OIB ponuditelja, opis plaćanja: Jamčevina za poljoprivredno zemljište.

  Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od osam (8) dana od dostave pisane obavijesti o ishodu zakupa. Izabranom ponuditelju, koji će s Načelnicom Općine Lovas sklopiti ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u godišnju zakupninu.

  U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od zakupa poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

  IV.

  Pisana ponuda mora sadržavati slijedeće:

  • podatke o ponuditelju: Ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, adresu, OIB i JMBG za fizičke osobe, OIB i MB za pravne osobe, telefonski kontakt,
  • presliku osobne iskaznice, za obrtnike i presliku obrtnice, za pravne osobe i presliku izvoda iz sudskog registra,
  • presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • broj računa za povrat jamčevine (IBAN),
  • broj katastarske čestice,
  • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene godišnje zakupnine, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u propisanom iznosu,
  • potvrdu Općine Lovas da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Lovas,
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana računajući od dana početka postupka natječaja.

  V.

  Ponude na Javni natječaj se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lovas – ne otvaraj“, a predaju se putem pošte ili neposrednom predajom.

  Adresa za dostavu ponuda: Općina Lovas, A. Starčevića 5, 32237 Lovas

  U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u uredu Općine Lovas unutar natječajnog roka od osam (8) dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči Općine Lovas i web stranici Općine Lovas: www.lovas.hr ili koje će poštom biti dostavljene Općini Lovas unutar predviđenog roka do 15,30 sati. Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon utvrđenog roka smatrat će se zakašnjelima.

  Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene i ponude fizičkih ili pravnih osoba koje imaju dugovanja prema Proračunu Općine Lovas ili Proračunu Republike Hrvatske po bilo kojem osnovu neće se uzimati u razmatranje. Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponude vratit će se neotvorene ponuditelju.

  VI.

  Otvaranje ponuda nije javno.

  Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Općinskom vijeću radi donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

  Općina Lovas zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od zaprimljenih ponuda.

  VII.

  Ponuditelj čija je ponuda odabrana dužan je uplatiti cjelokupni utvrđeni iznos u korist Općine Lovas, na žiro-račun IBAN HR0425000091823900009, model HR68, poziv na broj 7722-OIB ponuditelja, opis plaćanja: Zakupnina poljoprivrednog zemljišta, najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati, s istim zaključiti ugovor o zakupu.

  Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne uplati utvrđeni iznos u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u predviđenom roku, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te u tom slučaju Općina Lovas zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o zakupu sljedećem najpovoljnijem ponuditelju s utvrđene liste.

  Klasa: 320-02/18-01/08

  Ur.broj: 2196/05-19-02

  Lovas, 14. svibnja 2019.

  Načelnica Općine Lovas
  Tanja Cirba, dipl. novinar

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO REFERENT/ICA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 24. travnja 2019. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto referent za administrativne poslove na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku): 17. svibnja 2019. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

  Nakon pismenog testiranja održat će se intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodovanja na testiranju.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

 • Javni poziv za prijem u radni odnos

  Javni poziv za prijem u radni odnos do povratka duže odsutne djelatnice u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI — Općina Lovas“ — radnica za pomoć u kući starijim osobama.

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ASISTENTA/ICE VODITELJA/ICE PROJEKTA FED CCNET

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 12. ožujka 2019. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto asistenta/ice voditelja projekta prekogranične suradnje – FED CCNET na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku): 23. travnja 2019. godine (utorak) u 13:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

  Nakon pismenog testiranja održat će se intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodovanja na testiranju.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

Na vrh stranice