skip

Javni natječaji

Ponovljeni javni natječaj - cisterna

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Lovas da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 13. veljače 2019 godine.

Odluka o odabiru kandidatkinje

Zajedno do fondova EU

Temeljem Javnog poziva (Klasa: 022-06/18-01/768, Urbroj: 2196/05-18-3) objavljenog 20. prosinca 2018. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI – Općina Lovas-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimili smo sveukupno 2 prijave.

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme — radnica za pomoć u kući starijim osobama

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI — Općina Lovas — radnica za pomoć u kući starijim osobama.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto pročelnice JUO

OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas na radno mjesto referent za administrativne poslove

JAVNI NATJEČAJ - CISTERNA

JAVNI NATJEČAJ - RASIPAČ

Top