Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • POZIV NA PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA ZA PRIPREMU I PROVEDVU PROJEKATA U RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL

  Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika i zamjenika ravnatelja za pripremu i provedbu projekata u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

  Detaljnije u dokumentu u privitku.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 • POZIV NA PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE U RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL

  Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne i opće poslove u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

  Detaljnije u dokumentu u privitku.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 • Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA za pripremu i provedbu projekata u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  A.G. MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK

  KLASA: 112-02/19-01/02

  URBROJ: 2188/1-19-2

  Tovarnik, 21. kolovoza 2019. godine

  Na temelju članka 25. Statuta Razvojne Agencije TINTL te članka 6. Pravilnika rada Razvojne agencije TINTL, Razvojna agencija TINTL zastupana po ravnatelju Mladenu Markešiću raspisuje sljedeći:

  NATJEČAJ

  za izbor i prijam

  Zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA za pripremu i provedbu projekata u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme. 

  Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17)

  Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

  - preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti, 

  - dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

  - aktivno znanje engleskog jezika,

  - poznavanje rada na osobnom računalu,

  - vozačka dozvola B kategorije.

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  - životopis,

  - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

  - dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

  - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

  - izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka. 

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

  Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:

  - Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas

  - pisana zamolba putem pošte preporučeno ili osobno s obveznom naznakom predmeta: 

   (Ime i prezime kandidata) - Prijava na natječaj za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA za pripremu i provedbu projekata- Razvojna agencija TINTL

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

  gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

  S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

  Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja. 

  Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici www.lovas.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

  Ravnatelj Razvojne Agencije TINTL

  Mladen Markešić, struč.spec.oec.

 • Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA za pravne i opće poslove u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  A.G. MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK

  KLASA: 112-02/19-01/03

  URBROJ: 2188/1-19-2

  Tovarnik, 21. kolovoza 2019. godine

  Na temelju članka 25. Statuta Razvojne Agencije TINTL te članka 6. Pravilnika rada Razvojne agencije TINTL, Razvojna agencija TINTL zastupana po ravnatelju Mladenu Markešiću raspisuje sljedeći: 

  NATJEČAJ

  za izbor i prijam

  Zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA za pravne i opće poslove u Razvojnoj agenciji TINTL na neodređeno vrijeme. 

  Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17)

  Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

  - preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 

  - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

  - aktivno znanje engleskog jezika,

  - poznavanje rada na osobnom računalu,

  - vozačka dozvola B kategorije.

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  - životopis,

  - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

  - dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

  - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

  - izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka. 

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

  Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:

  - Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas,

  - pisana zamolba putem pošte preporučeno ili osobno s obveznom naznakom predmeta: 

   (Ime i prezime kandidata) - Prijava na natječaj za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA za pravne i opće poslove- Razvojna agencija TINTL

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

  gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

  S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

  Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja. 

  Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici www.lovas.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata. 

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

  Ravnatelj Razvojne Agencije TINTL

  Mladen Markešić, struč.spec.oec.

 • Javni poziv za prijem u radni odnos do povratka duže odsutne djelatnice — radnica za pomoć u kući starijim osobama

  Zajedno do fondova EU

  Javni poziv za prijem u radni odnos do povratka duže odsutne djelatnice u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI — Općina Lovas“ — radnica za pomoć u kući starijim osobama.

 • JAVNI NATJEČAJ - BAGERIST/ICA

  Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je javni natječaj Općine Lovas za prijam u službu na radno mjesto vozača gospodarskih vozila - bagerist u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.


  Cijeli tekst natječaja s uvjetima i rokovima za prijavu možete pronaći na poveznici:


  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=101649818

 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VOZAČA GOSPODARSKIH VOZILA - BAGERIST

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA RAZVOJNE AGENCIJE

  RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

  Povjerenstvo za provedbu natječaja

  KLASA: 112-01/19-01/01

  URBROJ: 2188/1-19-2

  Tovarnik, 18. lipnja 2019. godine

  Na temelju članka 7. i 8. Sporazuma o osnivanju Ustanove – Razvojne agencije TINTL od 15. rujna 2017. godine i članka 19. stavka 2., članka 21. stavka 2, stavka 3 i stavka 4 i članka 23. stavka 1. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije TINTL objavljenog 30.10.2018. na oglasnoj ploči Razvojne agencije TINTL, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije TINTL KLASA: 080-01/19-01/01, URBROJ: 2188/1-16-19-1 od 26. veljače 2019. godine, povjerenstvo za provedbu "Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije TINTL dana 18. lipnja 2019.g. objavljuje

  POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju može pristupiti kandidat:

  1) Mladen Markešić, Lovas

  II. Provjera znanja i sposobnosti provest će se dana 26. lipnja 2019.g. (srijeda) u 9h sati u Općinskoj vijećnici Općine Lovas, A. Starčevića 5, Lovas.

   Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

  III. Ukoliko kandidat zadovolji na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, sa kandidatom će se provesti intervju.

  Predsjednica povjerenstva

  Mirka Latas

Na vrh stranice