skip

Javni natječaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA ZA OBITELJI S PETORO ILI VIŠE MALODOBNE DJECE

Načelnica Općine Lovas objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja za obitelji s petoro ili više malodobne djece.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Lovas da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 06. veljače 2020. godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ RH br. 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovas (Klasa: 372-03/19-01/01; Ubroj: 2196/05-19-1, od 11. prosinca 2019.) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 17. prosinca 2019. raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovas, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“.

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Na temelju članka 22. stavka 1., točke 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas (Klasa: 363-01/19-01/01, Ur.broj: 2196/05-19-1), te članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas objavljuje: JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Lovas.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA LOVAS, ANTE STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS

neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom

„Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova – ne otvaraj“

Rok za dostavu ponuda je do 19. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2019./2020. za redovne studente prve godine preddiplomskih stručnih i sveučilišnih studija.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VOZAČA GOSPODARSKIH VOZILA - BAGERIST

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJ PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: MLADI U POLJOPRIVREDI - BUDUĆNOST

Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 30. rujna 2019. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: MLADI U POLJOPRIVREDI - BUDUĆNOST na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

Testiranje (u pismenom obliku): 15. listopada 2019. godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

Nakon pismenog testiranja održat će se intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodovanja na testiranju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

Top