Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME, NA RADNO MJESTO REFERENT - OPERATIVNI ASISTENT NA PROJEKTU "ZAŽELI" - FAZA II

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje OGLAS za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radno mjesto referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“, faza II. - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme, radi zamjene (do povratka službenice s bolovanja).

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Za Oglas –referent-operativni asistent na Projektu „Zaželi Faza II. – ne otvaraj“ uroku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 • ODLUKA o poništenju Oglasa za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas

 • JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE

  JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,Zaželi – Općina Lovas – faza II“ za Radno mjesto - radnica za pomoć u kući starijim osobama.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno

  najkasnije do 27. listopada .2020. godine s naznakom:

  ,,Javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas – faza II“– NE OTVARAJ“

  Oglas i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene

  Na temelju članka 19. stavka 2., te članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta („Narodne novine“ RH broj 74/10, 125/14) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13, 03/20) dana 19. listopada 2020. godine općinska načelnica Općine Lovas raspisuje

  Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog

  odjela Općine Lovas – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene (do povratka službenice s rodiljnog dopusta)

  Posebni uvjeti:

  • magistar/ra prava, (iznimno može biti imenovan/na sveučilišni/a prvostupnik/ca pravne struke odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke) i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, samo ako se na Oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja),
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra/re prava,
  • izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-pošta).

  Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas s naznakom: » Oglas za imenovanje - pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas na određeno vrijeme«.

  Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članka 19. stavka 2., te članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta („Narodne novine“ RH broj 74/10, 125/14) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13, 03/20) dana 07. listopada 2020. godine općinska načelnica Općine Lovas raspisuje

  Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene (do povratka službenice s rodiljnog dopusta).

  Posebni uvjeti:

  • magistar/ra prava, (iznimno može biti imenovan/na sveučilišni/a prvostupnik/ca pravne struke odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke) i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, samo ako se na Oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja),
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra/re prava,
  • izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-pošta).

  Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas s naznakom: » Oglas za imenovanje - pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas na određeno vrijeme«.

  Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

  Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/20-01/01, URBROJ: 2196/05-20-01 od 05. listopada 2020.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2020./2021.

 • Poziv na trening program ,,Izvori financiranja"

  U sklopu projekta FED CCNET otvoren je Poziv za trening program ,,Izvori financiranja". Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od listopada do prosinca 2020. godine. Trening program održavati će se u prostorijama Centra kompetencija u Lovasu, na adresi Ljudevita Gaja 2. Početak obuke planiran je početkom listopada 2020. godine. 

  Sve dodatne informacije možete pronaći u dokumentima u privitku i na internet stranici: https://lovas.hr/fedccnet/2020/09/23/poziv-na-prijavu-za-trening-program-izvori-financiranja-otvoren-do-10-listopada-2020/.

 • Poziv na prijavu na obuku ,,Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem"

  U sklopu projekta FED CCNET otvoren je Poziv za trening program ,,Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem". Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od listopada do prosinca 2020. godine. Trening program održavati će se u prostorijama Centra kompetencija u Lovasu, na adresi Ljudevita Gaja 2. Početak obuke planiran je početkom listopada 2020. godine. 

  Sve dodatne informacije možete pronaći u dokumentima u privitku i na internet stranici: https://lovas.hr/fedccnet/2020/09/23/poziv-za-prijavu-na-obuku-otvaranje-i-upravljanje-start-up-poduzecem-otvoren-do-10-listropada-2020/.

Na vrh stranice