Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Poslovna

zona-1

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni "Lovas", naselje Lovas

Članak 1.

PREDMET NATJEČAJA: Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni «Lovas», naselje Lovas, k.o. Lovas i to:
1. k.č. br. 1776/5 – površine 14704 m2
2. k.č. br. 1776/6 – površine 14703 m2
3. k.č. br. 1776/7 – površine 2451 m2
4. k.č. br. 1776/7 – površine 2450 m2
5. k.č. br. 1776/7 – površine 2451 m2
6. k.č. br. 1776/7 – površine 2451 m2
7. k.č. br. 1776/7 – površine 2450 m2
8. k.č. br. 1776/7 – površine 2451 m2
9. k.č. br. 1776/8 – površine 2420 m2
10. k.č. br. 1776/8 – površine 4616 m2
11. k.č. br. 1776/2 – površine 3221 m2
12. k.č. br. 1776/2 – površine 3261 m2
13. k.č. br. 1776/2 – površine 3396 m2
14. k.č. br. 1776/2 – površine 3421 m2
15. k.č. br. 1776/2 – površine 3421 m2
16. k.č. br. 1776/2 – površine 3411 m2
17. k.č. br. 1776/2 – površine 4167 m2.

Sukladno potrebama ponuditelja može se izvršiti spajanje prijedloga katastarskih čestica.

Napomena: Katastarske čestice pod rednim brojem 1. i 2. predviđene su za Agro-zonu (isključivo poljoprivrednu djelatnost), dok ostale katastarske čestice predviđaju ostale djelatnosti, uključujući i poljoprivrednu.

Članak 2.

CIJENA I OPREMLJENOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA: Početna cijena za predmetne k.č. navedena je u članku 8. s ostalim poticajnim mjerama. U cijenu nije uključeno priključenje parcele na električnu mrežu, vodovodnu mrežu, kanalizaciju, telefonske instalacije i plinske instalacije. Poslovna zona «Lovas» opremljena je svom komunalnom infrastrukturom koja se nalazi neposredno uz parcele koje su predmet prodaje te je moguće spajanje na infrastrukturu ovisno o potrebama kupca, s tim da je odvodnja otpadnih voda riješena izgradnjom septičke jame privremeno, do izgradnje sustava kanalizacije.

Članak 3.

JAMČEVINA: Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 5% početne cijene katastarske čestice za koju se natjecatelj natječe, u skladu sa odabranom djelatnosti iz članka 8. natječaja, na žiro-račun Općine Lovas 2393000-1823900009, s pozivom na broj:

21 7706 - MB za trgovačka društva
22 7706 - JMBG vlasnika, za obrte.

Članak 4.

TRAJANJE NATJEČAJA: Javni natječaj je otvoren od dana od dana objave u «Narodnim novinama», oglasnim pločama naselja Općine Lovas te na WEB stranicama Općine Lovas (www.lovas.hr) na određeno vrijeme, odnosno do prodaje svih građevinskih čestica ili izmjene Odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 5.

OTVARANJE PONUDA: Otvaranje prispjelih ponuda je javno i obavljati će se svakog prvog utorka u mjesecu (za ponude pristigle u prethodnom mjesecu), u prostorijama općinske vijećnice Lovas u Lovasu, A.Starčevića 5. s početkom u 12,00 sati. Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja, uz predočenje ovlaštenja. Osobe koje pristupe javnom otvaranju ponuda moraju imati dokaz o uplaćenoj jamčevini. U slučaju promjene termina otvaranja ponuda, ponuditelji će o novom terminu biti pravodobno obaviješteni.

Članak 6.

NATJECATELJI: Natjecatelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti te druge pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Članak 7.

SADRŽAJ PONUDE: Natjecatelji su dužni u ponudi naznačiti naziv trgovačkog društva ili obrta i adresu, broj telefona i osnovne podatke tražene u natječajnoj dokumentacije te, za trgovačko društvo:
1. Dokaz registracije tvrtke (od Trgovačkog suda)
2. Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka, izjava tijeka kapitala) za zadnje tri godine
3. BON-1 i BON-2 (ne starije od jednog mjeseca)
4. Podaci o zapošljavanju (ID obrazac iz porezne uprave)
5. Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
6. Poslovni plan
7. Plan izgradnje (za poslovne prostore)
8. Dokaz o uplaćenoj jamčevini

Za obrte su potrebni slijedeći dokumenti:

Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)
Financijska izvješća (DOH formulari za zadnje dvije godine)
BON-2 (ne stariji od mjesec dana)
Popis imovine
Popis zajmova uzetih od banaka ili štedionica
Podaci o zapošljavanju (ID obrazac Porezne uprave)
Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
Plan izgradnje (za poslovne prostore)
Dokaz o uplaćenoj jamčevini

Poduzetnici početnici – ( trgovačka društva i obrti do jedne godine poslovanja) ne mogu dostaviti financijska izvješća jer nisu poslovali do tada, ali trebaju dostaviti:

Dokaz o registraciji (od Središnjeg registra za obrte ili Trgovačkog suda)
Popis imovine
Popis zajmova uzetih od banaka ili štedionica
Podaci o zapošljavanju (ID obrazac od Porezne uprave)
Izvješće Porezne uprave o uplaćenim svim porezima i doprinosima
Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
Plan izgradnje za poslovne prostore
Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Članak 8.

POČETNA CIJENA katastarskih čestica:
- 1,00 kn/m2 za djelatnosti vezane uz poljoprivrednu proizvodnju.
- 10,00 kn/m2 za proizvodne djelatnosti;
- 40,00 kn/m2 za uslužne i trgovačke djelatnosti

Komunalni doprinos za kupce parcela u Poslovnoj zoni «Lovas» iznosi 2,00 kn/m3.

Članak 9.

OBVEZE KUPCA: Natjecatelju koji je odabran 5% iznosa od početne cijene parcele (jamčevina) predstavlja nepovratni polog za osiguranje parcele. Uplaćeni iznos uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Jamčevina se vraća natjecateljima koji nisu uspjeli u natječaju. Kada je parcela prodana – ona postaje vlasništvo odabranog kandidata nakon potpisivanja i ovjere ugovora i uplate kupoprodajne cijene.
U roku od 8 dana od dana sklapanja i ovjere ugovora odabrani kandidat je dužan uplatiti cijenu predmetne k.č za koju se natjecao te predočiti uplatnicu kao dokaz. Odabrani kandidati moraju započeti s obavljanjem djelatnosti u poslovnoj zoni prema Poslovnom planu najkasnije u roku od 2 godine od dana potpisivanja i ovjere ugovora.

Članak 10.

KRITERIJI IZBORA PONUDA: Prihvatljivom ponudom za pojedine parcele smatra se ponuda koja zadovoljava sve kriterije bodovnih tablica ovog natječaja. Najpovoljnija je ona ponuda koja ostvari najveći broj bodova prema tablicama u tenderu. U slučaju da postoji više kandidata koji imaju isti broj bodova te zadovoljavaju kriterije natječaja, prednost se daje najvišoj ponuđenoj cijeni zemljišta po m2 pojedine predmetne katastarske čestice.

Članak 11.

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE: Nakon što Poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva za odabir analizira i odabere najprihvatljiviju ponudu, odabrani kandidati su obvezni potpisati ugovor s Općinom Lovas. Za parcele vrijedi petogodišnja zabrana otuđenja, a u slučaju neispunjenja ili kršenja ugovora, primjenjuju se odredbe iz kupoprodajnog ugovora.
Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljište nakon isteka roka zabrane prodaje istoga, pravo prvokupa ima Općina Lovas. U slučaju nepoštivanja rokova iz ugovora ili promjene djelatnosti koja nije u skladu s natječajem, Ugovor se raskida na štetu kupca.
Ako natjecatelj ili njegov punomoćnik nije pristupio odabiru smatra se da je odustao do natječaja i nema pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor sa Općinom Lovas u roku od 15 dana od izbora najprihvatljivije ponude, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.
U slučaju odustajanja najpovoljnijeg kupca, najprihvatljivijom se smatra prva slijedeća najprihvatljivija ponuda.

Članak 12.

POSTUPCI POVJERENSTVA: Ponuditelje će odabrati Poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva za odabir koje će na temelju tablice bodovanja poslovanja obrta, poduzeća i poduzetnika početnika ocjenjivati pristigle ponude.
Općinsko poglavarstvo može bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu, vratiti jamčevinu i pri tome ne odgovara za nikakvu štetu.

Članak 13.

NADZOR I OCJENA POSLOVANJA: U Poslovnoj zoni se prate aktivnosti svih odabranih kandidata kako bi se osiguralo da se sve ugovorene obveze ispunjene. Jednom godišnje, Općinsko poglavarstvo će provjeriti poslovanje svakog poduzetnika u Poslovnoj zoni, s ciljem provjere poštivanja odredbi ugovora.

Članak 14.

OSTALI UVJETI: Natjecatelji su dužni plaćanjem naknade od 1.000,00 kn otkupiti natječajnu dokumentaciju. Neće se razmatrati ponuda natjecatelja koji nije preuzeo natječajnu dokumentaciju. Pismene ponude se podnose od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», oglasnim pločama naselja Općine Lovas te na WEB stranici Općine Lovas. Javno otvaranje ponuda upriličit će se svakog prvog utorka u mjesecu (za ponude pristigle u prethodnom mjesecu), s početkom u 12,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Lovas, Lovas, A. Starčevića 5.
Ponude se predaju osobno ili poštom u zapečaćenom omotu s naznakom – «JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni «Lovas» u Lovasu – NE OTVARATI», NA ADRESU Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas. Na omotu treba obvezno naznačiti i redni broj i površine parcela za koju se natječe, naziv ponuditelja te ime i broj telefona osobe za kontakt. Ukoliko dolazi do spajanja više parcela, ponuda se podnosi zajednički za sve čestice. Ponuditelj koji se natjecao s ponudama za susjedne parcele i čija je jedna ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je izjasniti se (u roku od osam dana od poziva Općinskog povjerenstva) o prihvaćanju ili neprihvaćanju kupovine samo jedne katastarske čestice. Nepotpune ili nepravodobne ponude neće se razmatrati. Ponuditelji su uz svoju pismenu ponudu dužni dostaviti i dokaz o uplati iznosa jamčevine.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8 – 15 sati, na telefon 032/525-096 ili na adresi Ante Starčevića 5, 32237 Lovas.
 

PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

Baner

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 123 

Savjetovanje s javnošću

KONCESIJE