Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Mjesta Lovas i Opatovac su i prije Domovinskog rata, za tadašnje prilike, imala dobro riješenu komunalnu infrastrukturu (električna energija, voda, telefon, nogostupi, nerazvrstane ceste...).

zapadni_ulaz_u_abarPo povratku u Lovas, lokalna vlast se susrela s velikim problemom uništene, devastirane ili neodržavane infrastrukture, čije je stanje, jednom riječju, bilo katastrofalno. Tako je zatečena elektroenergetska mreža bila u vrlo lošem stanju s čestim prekidima u opskrbi električne energije, a javna rasvjeta gotovo nije niti postojala. Ceste su bile uništene, neodržavane i oštećene ratnim događanjima. Stanje vodoopskrbnog sustava, nastalo uslijed neodržavanja i oštećivanja, bilo je katastrofalno, a gotovo svakodnevni kvarovi uzrokovali su česte prekide u vodoopskrbi. Kanalska mreža bila je zapuštena, a na području oba naselja zatečeno je više od 60 „divljih” nelegalnih odlagališta otpada. Groblja, nogostupi i parkirališna mjesta bila su zarasla korovom te vrlo teško prepoznatljiva.kapelica

Iznimno velikim ulaganjima Općine Lovas, Vlade Republike Hrvatske i nadležnih ministarstava, Vukovarsko-srijemske županije, državnih fondova i međunarodnih donatora na području komunalne infrastrukture do sada je urađeno slijedeće:

Elektroenergetski objekti - Rekonstrukcija niskonaponske elektromreže u najvećem je dijelu završena. Zalaganjem „Hrvatske elektroprivrede” obnovljena je visoko i nisko naponska električna mreža, izgrađene su ili obnovljene trafostanice u oba mjesta, postavljena je i u uporabi nova javna rasvjeta. Uz „Hrvatsku elektroprivredu”, koja je uložila ogroman napor kako bi se stanje u elektroopskrbi na području općine normaliziralo, u rješavanje ove problematike sredstva su uložili i Vukovarsko-srijemska županija te Općina Lovas.Copy_of_P8260143
Nerazvrstane ceste - U godinama nakon povratka, zahvaljujući Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske, županijskim i općinskim vlastima te nekim međunarodnim donatorima (UNDP/UNOPS), puno je urađeno po pitanju uređenja prometnica na području Općine Lovas. Tako je asfaltirano više od 14 km nerazvrstanih cesta, čime je posao asfaltiranja nerazvrstanih cesta u oba mjesta gotovo završen. Posebno važno za Lovas i Opatovac, a pokazalo se i šire, je izgradnja županijske ceste između Lovasa i Opatovca u dužini preko 3 km. U protekle tri godine izvršena je obnova i modernizacija županijske ceste Lovas-Opatovac u dužini od 3500 m (ulaz u naselje Lovas te dio ulice Mlinska), koju je izvršila Županijska uprava za ceste. Očekuje se nastavak ovog projekta.

Vodoopskrba - Vodovodna mreža naselja Lovas, čije je stanje bilo kritičnije, u većem je dijelu obnovljena i to zahvaljujući donaciji Veleposlanstva Japana te sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskih voda, Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Općine Lovas. Do sada je obnovljeno više od osam kilometara vodovodne mreže. Izgrađen je spojni vodoopskrbni sustav između mjesta Lovas i Bapska te je vodovod Lovas priključen na vodoopskrbni sustav grada Iloka. Također, izgrađen je i spojni cjevovod vodovoda Sotin-Mikluševci-Lovas, čime je vodovod Lovas uključen u subregionalni vodoopskrbni prsten. U tijeku je izgradnja spojnog cjevovoda Lovas-Opatovac-Mohovo, čime će se riješila opskrba kvalitetnom pitkom vodom naselja Opatovac. U Opatovcu su do sada izvršeni radovi na sanaciji vodovodne mreže gdje je ugrađen novi klorifikator i izmijenjeni dotrajali hidranti. Tijekom 2008. godine instalirani su i muljni ispusti. Planiran je nastavak daljnje obnove vodovodne mreže Lovas te obnova vodovodne mreže u Opatovcu. U tu svrhu u izradi je projektna dokumentacija, financirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, vodnoga gospodarstva i šumarstva te Općine Lovas.

Plinofikacija - Lovas i Opatovac su uključeni u plinoopskrbni sustav još 1999. godine. To je zasigurno jedan od najkapitalnijih infrastrukturnih objekata, koji je realiziran velikim odricanjem mještana općine Lovas, općinskih i županijskih vlasti te donacijom Vlade Južnog Tirola. Tijekom 2008. godine mreža je produžena za 600 metara.

Telekomunikacijski sustav - Lovas i Opatovac su uključeni u moderan telekomunikacijski sustav Republike Hrvatske. Izmijenjen je veći dio mreže, a otvorene su Lovas, radni sastanak i nove telefonske centrale u oba mjesta, čime su Lovas i Opatovac praktički povezani s cijelim svijetom, najsuvremenijim pomagalima moderne telekomunikacije. Izgradnjom repetitora (VIP; T-COM) oba naselja imaju dobru pokrivenost i na području mobilne telefonije. U pripremi je izgradnja bazne stanice GSM mreže - Tele2 u Opatovcu. Od ove godine korisnicima interneta omogućena je brža veza ugradnjom ADSL sustava.

Pošta - Na području Općine Lovas „Hrvatske pošte” d.d. imaju dva poštanska ureda: u Lovasu, gdje je ured otvoren 1910. godine i u Opatovcu, u kojem je ured otvoren još davne 1750. godine. Oba poštanska ureda su obnovljena.

Gospodarenje komunalnim otpadom - Komunalni otpad se s područja općine Lovas organizirano odvozi van područja općine. Otpad odvozi poduzeće „EKOFLOR PLUS” s kojim je Općinsko vijeće potpisalo Ugovor o davanju koncesije za odvoz otpada. Najveći dio nelegalnih „divljih” deponija otpada je saniran radom općinskog komunalnog pogona te sredstvima Općine Lovas i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je u tu svrhu općini omogućio nabavku bagera gusjeničara. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje službenog odlagališta otpada „Šljivici” u Lovasu. Pokušavaju se iznaći sredstva za sanaciju preostale dvije „divlje” deponije u Lovasu, dok je u Opatovcu riješen problem divljih deponija. Općinsko vijeće usvojilo je Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lovas.P8250124

Kanalska mreža - Sredstvima Hrvatskih voda, nadležnih državnih ministarstava i fondova Vukovarsko-srijemske županije i Općine Lovas saniran je veći dio kanalske mreže III. i IV. reda na području općine. Svake se godine ovaj problem nastoji sustavno rješavati pa se očekuje da će se u naredne tri godine urediti kompletna kanalska mreža I. - IV. reda.

Zimovnik Opatovac - Kako bi se uredio problematični rukavac Dunavca u Opatovcu te potaknuo gospodarski razvoj Općine Lovas, u tijeku je realizacija projekta izgradnje Zimske luke u naselju Opatovac. Za ovaj projekt napravljena je kompletna projektna dokumentacija i ishođene potrebne dozvole, a on predviđa izgradnju: zimske luke - zimovnika, obaloutvrde, prateće infrastrukture, male lučice (22 - 23 veza) i remontnog servisa. Tijekom ove godine izvršeni su pripremni radovi vrijednosti 10 milijuna kuna, dok je vrijednost cijelog projekta ukupno 35 milijuna kuna. Nositelj investicije su Agencija za plovne putove i Hrvatske vode.

Akumulacija Opatovac, nacionalni pilot projekt navodnjavanja - Završena je izgradnja akumulacije vode Opatovac, čime je riješen problem oborinskih voda te omogućena slijedeća faza - izgradnja i provedba nacionalnog pilot projekta navodnjavanja na području Općine Lovas. Izgradnjom akumulacije dobit će se mogućnost navodnjavanja cca 500 ha poljoprivrednih površina. Izvršene su sve pripremne radnje za II. fazu projekta - izradu vodozahvata i dovoda vode do parcela za navodnjavanje. Početak II. faze očekuje se krajem 2008. godine, a prve navodnjavane parcele u 2010. godini. Ukupna vrijednost investicije, čiji je nositelj Republika Hrvatska, iznosi više od 30 milijuna kuna.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac - sredstvima Hrvatskih voda i Općine Lovas izrađena je projektna dokumentacija te ishođena lokacijska i načelna građevinska dozvola za I. fazu ovog projekta. Za izgradnju I. faze sustava odvodnje (od Poslovne zone Lovas do uređaja za pročišćavanje na Dunavu u Opatovcu) potpisan je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja, vodnoga gospodarstva i šumarstva (program EIB II) u vrijednosti 15,6 milijuna kuna. Početak izgradnje I. faze kanalizacije očekuje se tijekom 2009. godine. Ukupna vrijednost izgradnje sustava odvodnje procijenjena je na 35 milijuna kuna te će projekt biti realiziran u fazama tijekom narednih godina. U tijeku je projektiranje druge, odnosno završne faze izgradnje kanalizacije čiju vrijednost od milijun kuna financiraju Hrvatske vode.

Obnova obiteljskih kuća - Za vrijeme Domovinskog rata u Lovasu i Opatovcu potpuno je uništeno 276 obiteljskih kuća. Uz to, preko 200 ih je značajno oštećeno. Program obnove obiteljskih kuća vodila je i financirala Vlade Republike Hrvatske i obnova je gotovo u potpunosti završena. Doprinos obnovi obiteljskih kuća dala je i međunarodna organizacija ASB/EC koja je financirala obnovu 32 kuće. Pored obnove obiteljskih kuća, u tijeku je i proces stambenog zbrinjavanja mladih i inih obitelji koje žele ostati u našim mjestima.

Vatrogastvo i protupožarna zaštita - Općina Lovas izdvaja značajna sredstva za rad DVD Lovas i provođenje mjera zaštite od požara. Tijekom ove godine DVD Lovas dobio je rabljeno vatrogasno vozilo s pripadajućom opremom od JVP Đurđevac, potporom prijateljskog grada Đurđevca. U planu je izgradnja novog višenamjenskog objekta - prostora za udruge, smještaj opreme Komunalnog pogona i vatrogasnog doma.

Uklanjanje ruševina - Nakon završenog procesa obnove obiteljskih kuća, ostao je problem dijela oštećenih i urušenih objekata koji, iz različitih razloga, neće ići u obnovu. Programom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te uz pomoć općinskog komunalnog pogona, do sada je na području općine uklonjeno više od 70 urušenih objekata, koji su svojim stanjem predstavljali opasnost za okolinu i mještane.

Nogostupi - Obnovu i izgradnju nogostupa Općina Lovas provodi u fazama svake godine, zavisno od raspoloživih sredstava. Radove izvode djelatnici komunalnog pogona općine, a financirani su sredstvima općine, Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva regionalnog razvoja, vodnoga gospodarstva i šumarstva. Tijekom 2008. godine bit će izgrađeno ili obnovljeno nogostupa u vrijednosti 500.000 kuna.

Parkirališta - U Lovasu i Opatovcu izgrađena su nova parkirališta s ukupno 150 parkirališnih mjesta.

Klupe, koševi za otpad - Želeći učiniti svoja naselja čišćima, urednijima i ljepšima Općina Lovas je u oba mjesta postavila veći broj koševa za otpatke te klupa za sjedenje. Tijekom 2008. godine nove klupe i koševe za otpad dobio je i Športski centar Lovas.

Deratizacija i dezinsekcija - Redovito, dva puta godišnje, u oba mjesta se vrši deratizacija i po potrebi dezinsekcija.

Groblja - Na području Općine Lovas locirana su tri groblja - katoličko u Lovasu te katoličko i pravoslavno u Opatovcu. Uz pomoć komunalnog pogona općine sva tri groblja danas se redovito održavaju. Na grobljima su izgrađeni nogostupi, postavljene ograde, a na mjestu masovne grobnice u Lovasu postavljeno je spomen obilježje te uređena kapelica. Sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Vukovarsko-srijemske županije i Općine Lovas izgrađene su dvije mrtvačnice, u Lovasu i Opatovcu. Obje mrtvačnice prigodno su opremljene potrebitom opremom.

 

PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

Baner

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17 

Savjetovanje s javnošću

KONCESIJE